Rregullat

1. Njoftime.net zhvillon aktivitetin e saj sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë. Institucionet përgjegjëse për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që mund të lindin mes Njoftime.net dhe përsoruesve të saj, janë Gjykatat e Tiranës.

2. Ndalohet publikimi i njoftimeve të rreme. Të gjitha njoftimet duhet të jenë të vërteta. Për Shembull; Nëse një makinë nuk është me të vërtetë në shitje, nuk mund të publikohet njoftim sikur ajo makinë të jetë në shitje.

3. Në bazë të parimit, faji ipërket atij që e bën, Njoftime.net nuk është përgjegjëse për tekstet e publikuara, çdo përdorues është përgjegjës për tekstin e publikuar nga vetë ai. Njoftime.net mund të mbështesë kërkesat nga Institucionet Shtetërore, në kuadër të Ligjeve të Rebublikës së Shqipërisë.

4. Në brendësi të njoftimeve nuk mund të përdoren fjali të përbëra vetëm nga shkronja kapitale.

5. Nuk mund të përdoren fjalë me të gjitha shkronjat kapitale në titujt e njoftimeve.

6. Nuk mund të përdoret, numër telefoni, adresë e-maili apo të dhëna të tjera kontakti në titujt e njoftimeve.

7. Njoftime.net rezervon të drejtën e ndryshimit të kushteve të përdorimit. Përdoruesi është përgjegjës për leximin e këtyre rregullave sa herë që përdor Njoftime.net dhe quhet se i ka lexuar ato.
përdorim coockies për t'ju dhënë një shërbim sa më të mirë. klikoni për informacion të detajuar